Engelsk versjon

 

 

 

DET ENE SYSTEM

                                     

  I begynnelsen var Tao. For kineserne var Tao alt og ingenting. Det var opprinnelsen til universet som en helhet. Universet var uten tid og rom og uten noen form for substans.

"Alt var skapt ut av ingenting"

  Denne filosofible fremmet for flere tusen år siden og har klare paraleller til dagens Big Bang hypotese om Universets opprinnelse.

"Ingenting vil bli skapt ut av alt"

  Denne filosofi ble også fremmet for tusenvis av år siden og kan sammenlignes med dagens teorier om Svarte Hull i verdensrommet. Svarte Hull er i stand til å svelge hele galakser til ingenting. Tao er; dette er konklusjonen i vår tredimensjonale verden. For kineserne har dette i flere tusen år vært en grunnleggende faktor eller formel.

Tao eksisterer i kraft av seg selv. Tao betyr "VEIEN", eller blir symbolisert med en mann som går på en vei mot målet uten å la seg distrahere. Likevel er Tao veiens begynnelse og ende.

Tao er tegnet på tingenes evige lovmessighet som aldri fraviker sin kurs, samtidig som det er symbolet på den fundamentale årsak. Tao er samtidig både mål og vei.

Av denne grunn var det at kineserne mente og mener fremdeles at livets dypeste grunn er å forstå naturlovene og leve i pakt med dem. Et symbol som kan gjenkjennes universelt, og som representerer opprinnelsen, er selve hovedpunktet.

"Opprinnelsens hovedpunkt". Det bærer i seg et universelt livsprinnsipp og den grunnleggende forståelse for alt levende i hele universet.

Tao var "veien",en levemåte som gav menneskene en forståelse av universets hemmeligheter, og tillot dem å leve i harmoni med naturen. Det gav menneskene nødvendig kjennskap til å opprettholde en balanse på "veien" til å oppnå Kjærlighet, Helse og Overflod.

At begrepet Tao er å forstå som "alt og ingenting" og "begynnelsen og slutten" , var for komplisert for mennesket å forstå. Dette førte til at det ble nødvendig å dele det hele opp i mindre forklaringsmodeller som brakte Tao nærmere menneskets bevissthetsnivå.

Tao (Yin og Yang) manifisterte seg selv som TO, utspringet til Yin- og Yang+, eller Lys og Mørke, en perfekt harmoni mellom to polariteter. Det faste Yin og det flytende Yang i Tao`s tidevann. Yin og Yang aspektene må sees på som deler av en større helhet. Disse deler er likevel relative ; det eneste absolutte er Tao, som kan blende mennesker med sin brillianse.

CHI (YIN/- og YANG/+) : DE TO SYSTEMER

  Kinesisk livsfilosofi lærer at det er harmoni i naturen mellom Yin og Yang.

Yin og Yang er en underavdeling av Chi (energi). I virkeligheten eksisterer ikke disse kreftene i sin rene form adskilt fra hverandre. Det betyr at det alltid vil forekomme litt Yin i Yang aspekter og omvendt. På samme måte som det alltid forekommer litt lys i mørket.

Østens gamle filosofer trodde at sykdom i kroppen oppsto som et resultat av en ubalanse mellom kreftene Yin og Yang, eller direkte ut av Tao.

Selv om Tao var selve målet, et overordnet prinnsipp, var det vanskelig å fatte for mennesker som befant seg på et gjennomsnitts bevissthetsnivå. Derfor ble naturloven om polaritet, dvs. at alle ting i naturen syntes å forekomme i utfyllende motpoler, sett på som det viktigste.

Yang betyr "solbelyst fjell". Dette er en utadrettet fase som gir økt aktivitetsnivå. Den andre fasen er passiviserende, innadrettet fase og bringer bevegelse til opphør.

Denne fasen kalles Yin "mørk side av fjellet". Fjellet er bilde på naturens energi. Sollyset står for dagen og aktivitet. Yin for natten og passivitet. Alle objekter og fenomener i universet kan polariseres i disse to aspektene Yin og Yang. Selv om Yin og Yang er motsetninger, er de likevel komplimentære. De utgjør kun til sammen en helhet ; de oppstår av hverandre og forbruker hverandre.

YANG ER MERE DYNAMISK FUNKSJON, ENERGI.

YIN ER MERE STOFFLIG SUBSTANS, STRUKTUR.

Noen av de eldste symboler for Yin og Yang er vannet og ilden.

Vann har mange Yin-egenskaper: det er kaldt, mørkt og plassert nederst, det følger tyngdekraften.

Vannet er stofflig og har struktur, mens ilden er ikke-stofflig,energetisk og har ikke en fast struktur i tiden. Vannet beveger seg langsomt, flyter, og ilden beveger seg hurtig og blafrer.

Fordi Yin og Yang er komplementære, danner de et lukket system, dvs. når det er for meget Yin, er detrelativt for liteYang, og når det er for lite Yin, er det relativt for meget Yang.

Når man fratar vannet energi (varme, yang), blir det mere Yin, det blir kaldt og får mer struktur - i form av is. Når man tilfører vannet energi (varme, yang), for vannet mindre struktur, det fordamper, blir gassaktiv.

Under sykdom vil både for meget Yang og for lite Yin gi seg utslag i Yangsymptomer. Det første kalles for Yang-shi, det andre for Yin-xu. Yin-xu`s Yangsymptomer kalles for "uekte" Yangsymptomer.

Omvendt vil både for meget Yin og for lite Yang gi Yin-symptomer.

Yang er å betrakte som stimulerende i forhold til Yin. Yin er å betrakte som beroligende i forhold til Yang.

Dette prinnsipp kan også overføres til farger. Farger er synlig lys med forskjellig spektrum som kan måles i nanometer, klassifisert i deres særegne bølgelengder.

Rød er den mest stimulerende farge med en vibrasjonsgrad som måles ved 600-700 nanometer. Den er derfor Yang innenfor spekteret av synlig lys.

Fiolett på den andre siden av fargespekteret, er den mest beroligende farge med en vibrasjonsgrad på 430-460 nanometer.

FARGEFORHOLD

Ekstrem Yang / +++ Rød 600 - 700 nm.

Yang Yang / ++ Oransje 590 - 600 nm.

Yang Yin / + - Gul 580 - 590 nm.

Nøytral / 0 Grønn 500 - 550 nm.

Yin Yang / - + Blå 470 - 500 nm.

Yin Yin / - - Indigo 460 - 470 nm.

Ekstrem Yin / - - - Fiolett 430 - 460 nm.

Hvis to farger innenfor dette spekteret skal sammenlignes med hverandre, må det skje som alle andre ting, ut fra sitt relative forhold til hverandre.

For eksempel, blå vil i forhold til fiolett bli betraktet som Yang. Men i forhold til gul, blir blå å betrakte som Yin.

Et grunnleggende fundament i Vestens tankegang er at "noe" ikke kan være og samtidig være på samme tid. Her er det en vesenforskjell i forhold til Østlig filosofi som hevder at "alt" er alltid passende eller ikke passende (alt er relativt i forhold til alt), det er alltid på sin vei til å bli noe annet.

Yin og Yang er i konstant forandring, bevegelse og integrasjon. Ingenting står stille. Dette understreker den grunnleggende tanke, at i Yang vil det alltid være litt Yin og omvendt.

HIMMEL / MENNESKE / JORD : De Tre Systemer

  De to kom sammen i en dans bestående av Yin - og Yang + (syntese 0), og De To ble Tre, selve skapelsesprossen av materien selv, Himmel + og Jord -,

Ånd +, Kropp 0, og Sinn -.

Alt er energi. Materie er konsentrert energi, og energi er sublimert materie.Objekter vi kan se er kommet fra ting som ikke kan sees.

Ta for eksempel en tann, den hardeste substans i menneskekroppen. Kan vi si at den er energi? Beviset for dette er åpenlyst når røngtenfotografering blir foretatt på et tannlegekontor.

Elektronene i røngtenstrålene reiser mellom tannmolekylene, akkurat som en rakett reiser mellom stjerner og planeter i rommet. Tenner er bare nok et eksempel på mirkrokosmos avspeiling av makrokosmos..

FIRE TILSTANDER AV MATERIE : De Fire Systemer

  Vann (flytende) Is (fast) Damp (gass) Plasma .

I moderne fysikk blir materie klassifisert i fire tilstander. Disse tilstandene opptrer hovedsaklig som et resultat av temperatur, eller nivåer med bevegelses aktivitet. Tre energifomer som vi daglig kan iaktta er: IS (fast) VANN (flytende) og DAMP (gass).

Tettheten i materien er direkte proposjonalt til nivået i bevegelsesaktiviteten i dens molekyler.

For eksempel IS. Is er mer konsentrert eller har mer tetthet enn vann eller damp, ettersom molekylene der har et lavere bevegelseaktivitetsnivå.

DAMP er sublimert fra vann og har mindre tetthet, fordi molekylene i damp har et høyere nivå av bevegelsesaktivitet enn vann.

Den fjerde tillstand av materie er PLASMA. Tettheten i plasma er den minste, og har samtidig den høyeste nivå av bevegelsesaktivitet.

Hver av disse tilstander av energi kan klassifiseres som enten Yin- eller Yang+, som igjen er basert på et relativt grunnlag.

For eksempel IS. Is kan bli klassifisert å være Yin sammenlignet med vann, som i dette tilfelle vil være Yang. Men sammenlignet med damp, vil vann være mer Yin av de to.

DE FEM TRANSFORMASJONER : De Fem Systemer.

  I følge de ga mle kinesiske filosofier, kunne alt i universet inkludert menneskekroppen og prossessene i den, inndeles i Fem Elementer, akkurat som alt kan inndeles i YIN - og YANG +.

De fem elementer som også kalles de fem transformasjoner er :

TRE, ILD, JORD , METALL, og VANN.

Funksjonen av hver av disse transformasjonene er å kontrollere og å bli kontrollert av betingelsene av at alt er i en konstant forandring. En balanse mellom disse transformasjonene opprettholder en stabil situasjon ; Tao.

Kinesiske filosofer forteller om viktigheten av alltid å leve i harmoni med TAO.Dette kan kalles den gyldne vei mellom deficiency (Yin -) og excess (Yang +).

Deficiency eller excess (mangel, for lite og overskudd, for mye) i et hvilket som helst element, er årsaken til ubalanse i ders assosierte eller tilhørende organer, kjertler, vev, følelser, sinn og ånd. Dette er basert på visdommen om at for mye eller for lite av noe er skadelig.

Østens helbredere gjorde bruk av denne visdommen i sin behandling, når de stilte diagnose.

Først ved selve sykdomstillfellet, så ved å se og observere, palpering, lukte, pulstagning og ved å stille spørsmål.

De forskjellige sykluser i naturen og i mennsket kan parallellføres til de fem transformasjoner.

Tre Vår Fødsel, Planting, Vekst

Ild Sommer Blomstring, Ekspanderende

Jord Sensommer Bære frukt, Modning

Metall Høst Innhøstning, Avskjed

Vann Vinter Lagring, Vedlikehold, Død

Tao, Yin - og Yang + , og de Fem Transformasjonene er begynnelsen og slutten for alt, opphavet til fødsel og død.

Den som feiler i å leve i harmoni med Universets lover pådrar seg selv sykdom. Sykdommen manifisterer seg i ubalanse mellom Yin og Yang . En sykdom kan starte på det psykiske plan (shen) og påvirke det fysiske, og omvendt.

Den som ønsker å bli en god behandler (healer), må først forstå og fullt ut begripe og anvende  De Fem Systemer før han kan forstå De Fire Systemer. Han må begripe De Fire Systemer før han kan  nærme seg De Tre Systemer. De Tre Systemer må til fulle være innlemmet før De To systemer kan bli anvendt.

Han må så kunne beherske De To Systemer før han kan begripe Det Ene System, eller TAO. Først da kan han bli ansett som en sann mester, helbreder og lærer. Når han er kommet så langt at han er ett med TAO , vil han helbrede ved å legge sine hender på den syke.

Jeg syntes et vestlig Guds begrep har noe å hente i Taoismen. Hvis vi knytter vårt Guds begrep opp mot forståelsen av Tao, er det lettere å forstå Jesu ord: "Jeg og faderen er ett". Vi kan da si at Jesus var ett med Tao. Han helbredet ved å legge hendene på den syke. Beretningene forteller at han utførte en 100% vellykket helbredelse.

Det er for de fleste av oss langt fram til Tao. Veien ligger åpen for alle. Det er bare å stake ut kursen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Best Web Hosting